Како доћи до информације


Водич о приступу информацијама

 • Свако физичко и правно лице има право поднијети захтјев за приступ информацијама из надлежности Института.
 • Захтјев се подноси у писаном облику, путем поште, електронске поште, путем факса или непосредном предајом у Институту.
 • Захтјев мора бити јасан и саржавати довољно података у вези са природом и саржајем тражене информације.
 • Ако захтјев подноси физичко лице, лично у своје име или у име фирме за коју ради, дужно је путем личних докумената доказати свој идентитет. Уколико се захтјев предаје електронском поштом, путем факса или поштом потребно је да захтјев има или меморандум са одговарајућим бројем протокола или јединстени матични број грађанина. Захтјев мора бити читко потписан.
 • Ако захтјев подноси законски заступник, дужан је доказати свој идентитет и доказ да је законски заступник или пуномоћ потписану од овлаштеног лица.
 • По пријему захтјева директор института заједно са овлаштеним радником за односе са јавношћу разматра чињенице и околности од значаја за обраду захтјева.
 • Институт је дужан обавјестити подносиоца захтјева да ли је му је одобрио приступ информацијама дјелимично или у цјелини, у року до 15 дана од пријема захтјева, с тим да тај рок може бити продужен за 7 дана у случајевима предвиђеним Законом о слободи приступа информацијама.
 • Приступ информацијама обезбједиће се подносиоцу захтјева на једном од званичних језика БиХ, као и на оригиналном језику који је различит од званичних језика, уколико је то могуће.
 • Институт може одбити захтјев за приступ информацијама дјелимично или у цјелини за сљедеће категорије информација:
 • Када се откривањем информација основано може очекивати изазивање значајне штете по легитимне циљеве за сљедеће категорије информација:
  • interes odbrane i bezbjednosti kao i zaštita javne bezbjednosti,
  • sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala,
  • zaštita procesa u donočenju odluka utvrdjenih zakonom:
   • kada se, nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od javnog interesa.
   • kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica,
   • kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komenrcijalne interese treće strane,
 • Ако Институт није у могућности да удовољи захтјеву, о томе ће, у року од 8 дана, обавјестити подносиоца захтјева са упутом о могућности подношења жалбе надлежном органу укључујући и право обраћања Омбудсмену РС.
 • Директор института ће, посебним рјешењем, одредити радника Института као службено лице за односе са јавношћу.
 • У Институту ће се водити посебан индекс-регистар о врсти информација које су под контролом.
 • Трошкови умножавања информација су утврђени Упутством о трошковима за приступ информацијама који је објаљен у службеном гласнику РС, а којим је утврђено да се за стандардну величину копија првих 10 страна не наплаћује.Умножавање материјала преко 10 страна плаћа сам подносилац.

Образац за подношење захтјева за приступ информацијама можете преузети са линка:

ОБРАЗАЦ
Број отварања: 23589
Датум објаве: 25.11.2015.