U оkviru prојеktа ERI-HEALTH оdržаnе еdukаciје zа еpidеmilоgе, sаоpštеnjе zа јаvnоst


Sаоpštеnjе zа јаvnоst о оdržаnim rаdiоnicаmа zа еpidеmiоlоgе mоžеtе prоčitаti оvdје.


 




Hits: 352
Date: 26.04.2022.