Институт у Бањалуци


ЈЗУ Институт за јавно здравство основан је 1929. године и данас представља здравствену установу чији је обим рада и дјелатности прописан Законом о здравственој заштити.

Унутрашња организација Института, осим регионалних центара, састоји се из сљедећих организационих јединица:

 1. Управа,
 2. Служба за опште и правне послове,
 3. Служба за економско-финансијске послове,
 4. Служба за епидемиологију,
 5. Служба за микробиологију,
 6. Служба за хигијену,
 7. Служба за санитарну хемију,
 8. Служба за социјалну медицину, организацију  и економику здравства,
 9. Центар за заштиту од зрачења,
 10. Центар за здравствени менаџмент

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Служба за опште и правне послове обавља опште, правне и кадровске послове, те послове из области информационих технологија за потребе Института:

 • обавља послове заштите и здравља на раду, заштите од пожара, те послове обезбјеђења имовине и противпожарне заштите,
 • обавља послове библиотекара, превођења, архивара, административно – техничке  и послове писарнице, курирске послове, послове одржавања чистоће,
 • обавља послове одржавања објеката, опреме и инсталација,
 • обавља послове превоза,
 • обавља послове заступања Института пред судовима и другим органима по овлаштењу директора,
 • врши израду општих аката Института, те израду свих врста уговора и споразума за потребе Института,
 • води кадровску евиденцију радника запослених у Институту,
 • обавља и све друге правне послове за потребе Института,
 • врши одржавање рачунарске технике и информатике,
 • учествује у дефинисању стратегије развоја интегралног информационог система и примјене информационих технологија у пословању Института,
 • предлаже и врши избор рачунарске и комуникационе опреме за потребе Института,
 • обезбјеђује одржавање апликативних програма,
 • обезбјеђује инсталирање, подешавање и одржавање системског софтвера,
 • обавља и друге послове из области информационих технологија.

СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за економско-финансијске послове обавља финансијско-рачуноводствене послове, послове економике, плана и анализе, те послове истраживања тржишта и набавке за потребе Института и између осталог врши:

 • контролу финансијских докумената, контирање и књижење свих пословних промјена;
 • израду полугодишњих и годишњих консолидованих завршних рачуна за Институт и све регионалне центре;
 • израду полугодишњих и годишњих консолидованих извјештаја о пословању Института;
 • израду годишњег Програма рада и финансијског плана Института;
 • израду Плана јавних набавки Института;
 • израда извјештаја о извршавању донесених планова и контролу извршавања планова Института;
 • послове фактурисања услуга за све организационе јединице Института у складу са уговорима, цјеновницима и упутствима за фактурисање
 • наплату потраживања Института;
 • обрачун личних примања, путних налога и осталих накнада
 • истраживање тржишта и продају услуга Института у складу са ЗЈН и осталим интерним и екстерним актима;
 • набавку свих врста робe, радова и услуга за потребе Института;

СЛУЖБА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ

Служба за епидемиологију врши велики број дјелатности из области епидемиологије, од којих издвајамо:

 • спречавање, субијање, елиминација, ерадикација и контрола заразних болести према Програму мјера о заштиту становништва од заразних болести
 • континуирано прикупљање и анализа епидемиолошких података о поремећајима здравља и факторима који на то утичу на основу пријава заразних болести, о чему се редовно врши извјештавање кроз мјесечне билтене о кретању заразних болести у Републици Српској, према свим нивоима
 • надзор над заразним болестима те организовање и спровођење епидемиолошких испитивања и контрола појединачних случајева заразних болести, те активно и теренско испитивање код приоритетних заразних болести: дјечије парализе, тетануса, малих богиња, заушњака, рубеоле, туберкулозе, болести које се преносе полним путем, гнојног запаљења мозга, уједа од стране бијесне или на бјеснило сумњиве животиње, вирусних хеморагичних грозница и др.
 • надзор и контрола интрахоспиталних инфекција, уз давање неопходних стручно - методолошких упутстава
 • учешће у Програму обавезних имунизација против одређених заразних болести те праћење, контрола и евалуација реализације и ефеката вакциналне заштите
 • супервизија здравствених установа (вакцинални центара) у вези одржавања система хладног ланца, а у циљу његовог унапређења
 • набавка, чување и дистрибуција имунолошких препарата (вакцина и серума)
 • провођење имунизација против одређених заразних обољења (хепатитиса Б) код одређених категорија запослених (здравствени радници, студенти медицине и стоматологије и други) те вакцинација против грипа према одређеним епидемиолошким индикацијама
 • вакцинација путника у међународном саобраћају
 • прегледи и едукација одређених категорија запослених, сходно Закону о заштити становништва од заразних болести
 • сарадња са канцеларијама WHO, UNICEF, ECDC и осталим међународним инстутуцијама, те са невладиним сектором у циљу заједничког рада на пројектима који су везани за заштиту становништва и посебно вулнерабилних група од одређених заразних и незаразних болести
 • учешће у изради законских и подзаконских аката који се користе у области дјеловања
 • учешће у промоцији здравља и превенцији болести путем неких видова здравствено-васпитног рада кроз планове и програме
 • учешће у изради стратегије комуникације у кризним ситуацијама у Републици Српској, те изради и провођењу Плана приправности за одређене заразне болести од интернационалног значаја.

 

У саставу Службе за епидемиологију ради и Савјетовалиште за добровољно, повјерљиво савјетовање и тестирање (ДПСТ). Савјетовалиште је отворено је за све становнике Републике Српске без обзира на националну и вјерску припадност, пол и сексуалну орјентацију.

Савјетовање подразумијева повјерљив разговор корисника и савјетника, који има за циљ да се корисник избори са сопственим дилемама, бригом, стресом и/или страхом који је повезан са ХИВ инфекцијом и донесе коначну одлуку везану за ХИВ.

Основни принципи ДПСТ-а су:

 1. Тестирање је добровољно и засновано на информисаној сагласности клијента
 2. Повјерљивост - подразумијева да подаци које корисник оставља савјетнику током разговора никад неће бити употријебљени, злоупотријебљени, саопштени јавно или било којој другој особи, чак и ако подразумијева друге чланове породице
 3. Анонимност - осигурава се путем идентификационог КОД-а  који савјетник додјељује кориснику приликом уношења у евиденциони протокол. Овај идентификациони КОД не садржи име или презиме корисника нити његове иницијале

Радно вријеме савјетовалишта прилагођено је сваки дан од 8,00 до 15,00 часова. Савјетовање и тестирање је  бесплатно, а за долазак у Центар није потребна упутница од стране здравствене или било које друге институције.


СЛУЖБА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

Служба за микробиологију обавља дијагностичке процедуре из области медицинске микробиологије са паразитологијом и санитарне микробиологије, те обавља наставну и научно-истраживачку дјелатност из наведених области. Између осталог, дјелатности службе су и:

 • пријем и обрада узорака у сврху откривања и идентификације микроорганизама, вођење евиденција и извјештавање
 • микробиолошко и паразитолошко испитивање узорака хуманог поријекла у лабораторијама за:
  • испитивање урогениталних узорака (укључујући испитивање на хламидије и микоплазме),
  • испитивање узорака столице и перианалних брисева,
  • испитивање узорака на присуство микобактерија,
  • испитивање брисева и пиокултура,
  • испитивање узорака урина,
  • серолошку дијагностику заразних и реуматских болести,
  • серолошку идентификацију микроорганизама и паразита,
  • дијагностику вирусних обољења (директна-вирусолошка и индиректна-серолошка),
  • дијагностику обољења изазваних гљивама (директну-миколошку и индиректну-серолошку),
 • микробиолошко испитивање узорака из области санитарне микробиологије намирница, укључујући и воду за пиће, површинске и подземне воде, предмете опште употребе, фармацеутске производе и друге узорке
 • по овлаштењу Министарства здравља, обављање послова референтне лабораторије за туберкулозу
 • обављање наставне и научно-истраживачке дјелатности из области микробиологије са паразитологијом и санитарне микробиологије.


СЛУЖБА ЗА ХИГИЈЕНУ

Служба за хигијену обавља специјализовану, превентивну здравствену заштиту из области хигијене:

 • врши заштиту здравља становништва у складу са законском регулативом и дефинисаним програмима
 • организује, спроводи и евалуира цјелокупне активности у области контроле здравствене исправности воде за пиће, здравствене исправности и квалитета хране и безбједности предмета опште употребе (предмети широке потрошње), хербалних и помоћних љековитих средстава,
 • врши јавно здравствену контролу воде за пиће,
 • врши контролу вода базена намијењених за купање, вода терапијских базена и вода јавних купалишта, површинских и отпадних вода
 • прати и проучава присуство радионуклида у земљи, води и ваздуху и утицај на здравље људи у складу са важећим прописима
 • прати и проачава и остале ризичне факторе из животне и радне средине и њихов утицај на здравље људи, 
 • континуирано врши  прикупљање и анализу података о извршеним лабораторијским анализама
 • редовно припрема и публикује годишњи извјештај о здравственој исправности воде за пиће, здравствене исправности и квалитету хране и безбједности предмета опште употребе (предмети широке потрошње), спроводи санитарно-хигијенски надзор над водним објектима, објектима за производњу, прераду, складиштење и промет хране,
 • пружа стручну помоћ свим објектима у процесу припреме и увођења међународно признатих и законском регулативом јасно дефинисаних стандарда квалитета, добре хигијенске и добре произвођачке праксе унутар процеса припреме, прераде, производње, складиштења и промета хране и предмета опште употребе,
 • пружа стручне услуге (стручна савјетовање – едукације) на увођењу превентивних поступака самоконтроле сигурности хране, развијених у складу с начелима ХАЦЦП-система
 • у сарадњи са Службом за епидемиологију  учествује у спровођењу посебне едукације према Правилнику о садржају и начину спровођења посебне едукације  
 • сарађује са високо специјализованим и референтним здравственим установама у спровођењу посебних програма, пројеката и задатака.
 • у оквиру Савјетовалишта за исхрану здравих и болесних људи проводи активности везане за правилну исхрану (процјена стања ухрањености, дијетотерапија, исхрана у колективима...)
 • развија и имплементира (у сарадњи са другим службама) здравствено промотивне програме
 • учествују у изради водича, протокола, практикума, пропагандног едукативног материјала, брошура, постера и сл. у сврху здравствено-промотивног дјеловања,
 • учествује у промоцији здравља и превенцији болести путем различитих видова здравствено васпитног рада,
 • врши израду посебних анализа и извјештаја за потребе Министарства здравља и социјалне заштите, Фонда здравственог осигурања и других релевантних институција, 
 • обавља наставну и научно-истраживачку дјелатност из области хигијене
 • обавља и друге дјелатности из области хигијене.


СЛУЖБА ЗА САНИТАРНУ ХЕМИЈУ

Служба за санитарну хемију, као организациона цјелина Института за јавно здравство, је акредитована лабораторија за физичко-хемијска испитивања према BAS EN ISO/IEC 17025 и обавља испитивања у сврху оцјене квалитета, здравствене исправности и безбиједности у складу са важећим прописима. Из дјелатности Службе може се издвојити следеће:

 • испитивање квалитета и здравствене исправности хране и дијететских производа;
 • испитивање здравствене исправности воде за пиће;
 • испитивање квалитета површинских, отпадних вода и вода које се користе у рекреативне сврхе;
 • испитивање безбиједности предмета опште употребе: посуђа, прибора, опреме и материјала у котакту са храном, козметичких производа, дјечијих играчака, средстава за одржавање чистоће, дувана и дуванских прерађевина;
 • испитивање квалитета галенских производа, као и вода намјењених за медицинске сврхе;
 • одређивање енергетске вриједности и нутритивног састава намирница;
 • осигурање квалитета аналитичког поступка кроз све мјере које се примјењују у аналитици и обезбјеђење поузданости у резултате испитивања (унутрашње и вањске контроле рада лабораторија, редовна учешћа у међулабораторијским упоредним испитивањима, верификације, валидације метода испитивања и др.);
 • перманентан рад на остварењу добре лабораторијске праксе и унапређењу квалитета услуга;
 • сарадња са домаћим и међународним институцијама у провођењу посебних програма, пројеката и задатака који су везани за подручје рада службе;
 • провођење наставне и научно-истраживачке дјелатности из домена рада Службе;


СЛУЖБА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ, ОРГАНИЗАЦИЈУ И ЕКОНОМИКУ ЗДРАВСТВА

Служба за социјалну медицину, организацију и економику здравства, између осталог, обавља следеће послове:

 • прикупља, обрађује и анализира демографске и виталне податке о морбидитету и морталитету и друге податке о здравственом стању становништва
 • обрађује и анализира податке везане за рад, организацију, кадрове и опрему здравствених установа
 • прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва
 • предлаже мјере за унапређење организације здравствених установа и технологије рада
 • ради на пословима планирања и програмирања здравствене заштите у здравственим установама
 • израђује и предлаже програме развоја здравствене заштите, прати њихово спровођење и предлаже мјере за унапређење истих
 • прати рад и оцјењује рад здравствених установа (шестомјесечно и годишње)
 • прати коришцење здравствене заштите
 • ради на пословима економике у здравству
 • прати, односно спроводи мјере на активној здравственој заштити становништва а посебно код болести већег социјално-медицинског значаја
 • израђује информације, анализе, стручна мишљења и извјештаје те врши евалуацију здравствене заштите
 • обавља послове здравствене статистике у складу са Законом и подзаконским актима
 • обавља послове здравствене информатике
 • врши процјену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите
 • учествује у изради законске регулативе, дефинисању стандарда квалитета и изради стручно методолошких упутстава из области унапређења квалитета здравствене заштите и провођења истраживања из области задовољства корисника
 • обавља послове из области промоције здравља и здравственог васпитањa

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗРАЧЕЊА

У ЈЗУ Институт за јавно здравство 2009. године формиран је Центар за заштиту од зрачења. 

Активности које Центар обавља у оквиру својих лабораторија:

 • Лабораторија за дозиметрију и контролу јонизујућег зрачења,
 • Лабораторија за личну дозиметрију,
 • Лабораторија за радиохемију и
 • Лабораторија за нејонизујуће зрачење

Од 2011. године ЦЗЗЗ је од стране Државне регулаторне комисије за радијацијску и нуклеарну сигурност лиценциран за обављање послова техничког сервиса за сљедеће области:

 • Консултације из области радијационе и нуклеарне сигурности
 • Процјену радијационе сигурности и пројектовање мјера заштите од зрачења
 • Радијациони мониторинг радног мјеста
 • Контролу квалитета извора јонизујућег зрачења у подручју дијагностичке радиологије
 • Индивидуални мониторинг професионално изложених лица (ТЛД дозиметрија)
 • Радијациони мониторинг животне средине
 • Контролу активности радионуклида у узорцима биолошког материјала
 • Контролу сигурности извора јонизујућег зрачења

ЦЗЗЗ је лиценциран од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, а такође посједује и Рјешење о испуњености услова за испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.

Проводе се значајне активности у вези са учествовањем Центра у пројектима техничке кооперације са Међународном агенцијом за атомску енергију и рад у стручним комисијама. Проведено је више пројеката из IPA циклуса, те пројеката финансираних од стране IAEA.

Стална активност ЦЗЗЗ је континуирана едукација запослених, стручно усавршавање, те објављивање научних радова и прегледа на конгресима у региону.

ЦЕНТАР ЗА ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Центар за здравствени менаџмент, у складу са својим надлежностима, обавља послове:

 • истраживања и процјене потреба за здравственим менаџментом и тренингом за здравствени менаџмент,
 • увођења и евалуације модерних метода и техника менаџмента у установама и институцијама здравственог система,
 • планирања и спровођења системских и оперативних истраживања у области здравства, те врши дисеминацију резултата истраживања,
 • обезбјеђења ресурса за континуирану едукацију менаџера свих профила и нивоа у систему здравства,
 • везане за друге дјелатности из дјелокруга рада Центра

У складу са потребама и захтјевима клијената, Центар нуди услуге:  

 1. Припреме и реализације програма едукације (наставних модула и кратких курсева) из области здравственог менаџмента за мјешовите групе полазника из више здравствених установа
 2. Припреме и реализације едукација из области здравственог менаџмента специфично прилагођених потребама поједине здравствене установе
 3. Реализације програма едукације о техникама управљања квалитетом, који здравственим установама помажу да испуне захтјеве националних и међународних стандарда сигурности и квалитета.

Центар учествује у научно-истраживачком раду, подстиче и подржава припрему и реализацију пројеката везаних за развој и јачање система управљања и управљачких капацитета у здравству. Институт за јавно здравство је до сада реализовао сљедеће пројекте путем Центра за здравствени менаџмент:

 • Извођење обуке из здравственог менаџмента (у оквиру друге компоненте „Пројекта јачања здравственог сектора“); пројекат реализован у периоду 2012-2014. година
 • Увођење система менаџмента и система квалитета у здравствене установе Републике Српске;  пројекат реализован у периоду 2012-2013. година
 • Израда стандардних оперативних процедура за медицинске/техничаре и едукација медицинских сестара/техничара у Републици Српској (у оквиру „Пројекта јачања сестринства у БиХ“); пројекат реализован у периоду 2014-2015. година
 • Јачање капацитета за припрему пројеката од стране удружења особа обољелих од дијабетеса; пројекат реализован 2015. године
 • Увођење стандарда сигурности и квалитета у здравственим установама у приватном власништву у Републици Српској; пројекат се реализује у периоду 2015-2017. година

 
Број отварања: 18750
Датум објаве: 07.09.2016.