Институт у Бањалуци


ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске основан је 1929. године и данас представља здравствену установу чији је обим рада и дјелатности прописан Законом о здравственој заштити.

Унутрашња организација Института, осим регионалних центара, састоји се из сљедећих организационих јединица:

 1. Управа,
 2. Служба за опште и правне послове,
 3. Служба за економско-финансијске послове,
 4. Служба за епидемиологију,
 5. Служба за микробиологију,
 6. Служба за хигијену,
 7. Служба за санитарну хемију,
 8. Служба за социјалну медицину,
 9. Служба за фармацију
 10. Центар за заштиту од зрачења,
 11. Центар за развој здравственог система и међународну сарадњу

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Служба за опште и правне послове обавља опште, правне и кадровске послове, те послове из области информационих технологија за потребе Института:

 • обавља послове заштите и здравља на раду, заштите од пожара, те послове обезбјеђења имовине и противпожарне заштите,
 • обавља послове библиотекара, превођења, архивара, административно – техничке  и послове писарнице, курирске послове, послове одржавања чистоће,
 • обавља послове одржавања објеката, опреме и инсталација,
 • обавља послове превоза,
 • обавља послове заступања Института пред судовима и другим органима по овлаштењу директора,
 • врши израду општих аката Института, те израду свих врста уговора и споразума за потребе Института,
 • води кадровску евиденцију радника запослених у Институту,
 • обавља и све друге правне послове за потребе Института,
 • врши одржавање рачунарске технике и информатике,
 • учествује у дефинисању стратегије развоја интегралног информационог система и примјене информационих технологија у пословању Института,
 • предлаже и врши избор рачунарске и комуникационе опреме за потребе Института,
 • обезбјеђује одржавање апликативних програма,
 • обезбјеђује инсталирање, подешавање и одржавање системског софтвера,
 • обавља и друге послове из области информационих технологија.

СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за економско-финансијске послове обавља финансијско-рачуноводствене послове, послове економике, плана и анализе, те послове истраживања тржишта и набавке за потребе Института и између осталог врши:

 • контролу финансијских докумената, контирање и књижење свих пословних промјена;
 • израду полугодишњих и годишњих консолидованих завршних рачуна за Институт и све регионалне центре;
 • израду полугодишњих и годишњих консолидованих извјештаја о пословању Института;
 • израду годишњег Програма рада и финансијског плана Института;
 • израду Плана јавних набавки Института;
 • израда извјештаја о извршавању донесених планова и контролу извршавања планова Института;
 • послове фактурисања услуга за све организационе јединице Института у складу са уговорима, цјеновницима и упутствима за фактурисање
 • наплату потраживања Института;
 • обрачун личних примања, путних налога и осталих накнада
 • истраживање тржишта и продају услуга Института у складу са ЗЈН и осталим интерним и екстерним актима;
 • набавку свих врста робe, радова и услуга за потребе Института;

СЛУЖБА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ

Служба за епидемиологију обавља велики број дјелатности из области епидемиологије, од којих издвајамо:

 • спречавање, сузбијање, елиминација, и ерадикација заразних болести према Програму мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести,
 • надзор над заразним болестима кроз континуирано прикупљање и анализу епидемиолошких података о заразним болестима  као и обезбјеђење и спровођење активног епидемиолошког надзора код одређених заразних болести,
 • спречавање и сузбијање појаве и ширења заразних болести, које се могу спријечити вакцинама,
 • редовно извјештавање о кретању заразних болести у Републици Српској као и према међународним организацијама,
 • надзор и контрола интрахоспиталних инфекција, уз давање неопходних стручно - методолошких упутстава,
 • планирање и организација програма имунизације У Републици Српској те његово праћење, контрола и евалуација реализације,
 • супервизија здравствених установа (вакциналних центара) у вези са реализацијом програма, укључујући надзор над спровођењем вакцинације, система хладног ланца и нежељених догађаја након вакцинације,
 • набавка, чување и дистрибуција имунолошких препарата (вакцина и серума),
 • обављање едукације из области имунизације и хемиопрофилаксе против заразних болести,
 • вакцинација здравствених радника, студената медицине и стоматологије и других лица који се обавезно вакцинишу против хепатитиса Б и вакцинација против грипа,
 • вакцинација путника у међународном саобраћају,
 • добровољно, повјерљиво савјетовање и тестирање на HIV инфекцију,
 • надзор, контрола и евалуација спровођења превентивних DDD мјера,
 • спровођење курсева хигијенског минимума,
 • сарадња са здравственим установама у спровођењу посебних програма и пројеката,
 • планирање и реализација програма мјера превентивне заштите у ванредним ситуацијама (епидемије, елементарне непогоде, природне катастрофе),
 • учешће у промоцији здравља и превенцији болести путем здравствено-васпитног рада и израде едукативног материјала, брошура, постера,
 • праћење међународних здравствених прописа из области јавног здравства и предлагање Министру предузимање одговарајућих мјера из ове области,
 • сарадња са WHO, UNICEF, ECDC и осталим међународним инстутуцијама,
 • учешће у изради законских и подзаконских аката у области заразних болести.

У саставу Службе за епидемиологију ради и Савјетовалиште за добровољно, повјерљиво савјетовање и тестирање (ДПСТ). Савјетовалиште је отворено је за све становнике Републике Српске без обзира на националну и вјерску припадност, пол и сексуалну орјентацију.

Савјетовање подразумијева повјерљив разговор корисника и савјетника, који има за циљ да се корисник избори са сопственим дилемама, бригом, стресом и/или страхом који је повезан са ХИВ инфекцијом и донесе коначну одлуку везану за ХИВ.

Основни принципи ДПСТ-а су:

 1. Тестирање је добровољно и засновано на информисаној сагласности клијента
 2. Повјерљивост - подразумијева да подаци које корисник оставља савјетнику током разговора никад неће бити употријебљени, злоупотријебљени, саопштени јавно или било којој другој особи, чак и ако подразумијева друге чланове породице
 3. Анонимност - осигурава се путем идентификационог КОД-а  који савјетник додјељује кориснику приликом уношења у евиденциони протокол. Овај идентификациони КОД не садржи име или презиме корисника нити његове иницијале

Радно вријеме савјетовалишта прилагођено је сваки дан од 8.00 до 15.00 часова. Савјетовање и тестирање је  бесплатно, а за долазак у Центар није потребна упутница од стране здравствене или било које друге институције.

Радно вријеме Амбуланте за имунизацију од 8 до 15 часова,

Радно вријеме Амбуланте за санитарне прегледе и пријем узорака од 7 до 13 часова


СЛУЖБА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

Служба за микробиологију обавља дијагностичке процедуре из области медицинске микробиологије са паразитологијом и санитарне микробиологије, те обавља наставну и научно-истраживачку дјелатност из наведених области. Између осталог, дјелатности службе су и:

 • пријем и обрада узорака у сврху откривања и идентификације микроорганизама, вођење евиденција и извјештавање
 • микробиолошко и паразитолошко испитивање узорака хуманог поријекла у лабораторијама за:
  • испитивање урогениталних узорака (укључујући испитивање на хламидије и микоплазме),
  • испитивање узорака столице и перианалних брисева,
  • испитивање узорака на присуство микобактерија,
  • испитивање брисева и пиокултура,
  • испитивање узорака урина,
  • серолошку дијагностику заразних и реуматских болести,
  • серолошку идентификацију микроорганизама и паразита,
  • дијагностику вирусних обољења (директна-вирусолошка и индиректна-серолошка),
  • дијагностику обољења изазваних гљивама (директну-миколошку и индиректну-серолошку),
 • микробиолошко испитивање узорака из области санитарне микробиологије намирница, укључујући и воду за пиће, површинске и подземне воде, предмете опште употребе, фармацеутске производе и друге узорке
 • по овлаштењу Министарства здравља, обављање послова референтне лабораторије за туберкулозу
 • обављање наставне и научно-истраживачке дјелатности из области микробиологије са паразитологијом и санитарне микробиологије.


СЛУЖБА ЗА ХИГИЈЕНУ

Служба за хигијену обавља специјализовану, превентивну здравствену заштиту из области хигијене:

 • врши заштиту здравља становништва у складу са законском регулативом и дефинисаним програмима
 • организује, спроводи и евалуира цјелокупне активности у области контроле здравствене исправности воде за пиће, здравствене исправности и квалитета хране и безбједности предмета опште употребе (предмети широке потрошње), хербалних и помоћних љековитих средстава,
 • врши јавно здравствену контролу воде за пиће,
 • врши контролу вода базена намијењених за купање, вода терапијских базена и вода јавних купалишта, површинских и отпадних вода
 • прати и проучава присуство радионуклида у земљи, води и ваздуху и утицај на здравље људи у складу са важећим прописима
 • прати и проачава и остале ризичне факторе из животне и радне средине и њихов утицај на здравље људи, 
 • континуирано врши  прикупљање и анализу података о извршеним лабораторијским анализама
 • редовно припрема и публикује годишњи извјештај о здравственој исправности воде за пиће, здравствене исправности и квалитету хране и безбједности предмета опште употребе (предмети широке потрошње), спроводи санитарно-хигијенски надзор над водним објектима, објектима за производњу, прераду, складиштење и промет хране,
 • пружа стручну помоћ свим објектима у процесу припреме и увођења међународно признатих и законском регулативом јасно дефинисаних стандарда квалитета, добре хигијенске и добре произвођачке праксе унутар процеса припреме, прераде, производње, складиштења и промета хране и предмета опште употребе,
 • пружа стручне услуге (стручна савјетовање – едукације) на увођењу превентивних поступака самоконтроле сигурности хране, развијених у складу с начелима ХАЦЦП-система
 • у сарадњи са Службом за епидемиологију  учествује у спровођењу посебне едукације према Правилнику о садржају и начину спровођења посебне едукације  
 • сарађује са високо специјализованим и референтним здравственим установама у спровођењу посебних програма, пројеката и задатака.
 • у оквиру Савјетовалишта за исхрану здравих и болесних људи проводи активности везане за правилну исхрану (процјена стања ухрањености, дијетотерапија, исхрана у колективима...)
 • развија и имплементира (у сарадњи са другим службама) здравствено промотивне програме
 • учествују у изради водича, протокола, практикума, пропагандног едукативног материјала, брошура, постера и сл. у сврху здравствено-промотивног дјеловања,
 • учествује у промоцији здравља и превенцији болести путем различитих видова здравствено васпитног рада,
 • врши израду посебних анализа и извјештаја за потребе Министарства здравља и социјалне заштите, Фонда здравственог осигурања и других релевантних институција, 
 • обавља наставну и научно-истраживачку дјелатност из области хигијене
 • обавља и друге дјелатности из области хигијене.


СЛУЖБА ЗА САНИТАРНУ ХЕМИЈУ

Служба за санитарну хемију, као организациона цјелина Института за јавно здравство Републике Српске, је акредитована лабораторија за физичко-хемијска испитивања према BAS EN ISO/IEC 17025 и обавља испитивања у сврху оцјене квалитета, здравствене исправности и безбиједности у складу са важећим прописима. Из дјелатности Службе може се издвојити следеће:

 • испитивање квалитета и здравствене исправности хране и дијететских производа;
 • испитивање здравствене исправности воде за пиће;
 • испитивање квалитета површинских, отпадних вода и вода које се користе у рекреативне сврхе;
 • испитивање безбиједности предмета опште употребе: посуђа, прибора, опреме и материјала у котакту са храном, козметичких производа, дјечијих играчака, средстава за одржавање чистоће, дувана и дуванских прерађевина;
 • испитивање квалитета галенских производа, као и вода намјењених за медицинске сврхе;
 • одређивање енергетске вриједности и нутритивног састава намирница;
 • осигурање квалитета аналитичког поступка кроз све мјере које се примјењују у аналитици и обезбјеђење поузданости у резултате испитивања (унутрашње и вањске контроле рада лабораторија, редовна учешћа у међулабораторијским упоредним испитивањима, верификације, валидације метода испитивања и др.);
 • перманентан рад на остварењу добре лабораторијске праксе и унапређењу квалитета услуга;
 • сарадња са домаћим и међународним институцијама у провођењу посебних програма, пројеката и задатака који су везани за подручје рада службе;
 • провођење наставне и научно-истраживачке дјелатности из домена рада Службе;


СЛУЖБА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ

Служба за социјалну медицину обавља сљедеће послове:

 • препоручује методологију праћења болести путем извјештавања,
 • врши израду статистичких извјештајних образаца за праћење обољења по Међународној класификацији болести и производи програме здравствено – статистичких истраживања од значаја за Републику Српску,
 • издаје стручно-методолошка упутства за вођење медицинске документације, евиденција и извјештавања у складу са законом,
 • води јавно-здравствене регистре,
 • врши анализу здравственог стања становништва и мјери ниво здравља становништва, организацију и функционисање здравствене заштите путем међународно релевантних показатеља
 • планира и спроводи истраживање здравственог стања, здравственог понашања, потреба и кориштења здравствене заштите становништва и одређених група становништва,
 • истражује које болести или групе становништва захтијевају посебне мјере заштите и на који начин таква заштита треба да се обезбјеђује,
 • прати, проучава и предлаже мјере и методе очувања и унапређења здравља становништва и спречавања болести,
 • планира, проводи, прати и евалуира промотивно-превентивне програме и друге мјере здравствене заштите за цјелокупно становништво, поједине групе становништва (вулнерабилне категорије становништва) и за одређена обољења
 • израђује, прати и евалуира програме здравственог васпитања,
 • организује и спроводи едукацију кадрова из домена методологије здравственог васпитања,
 • бави се здравственим информисањем и просвјећивањем становништва,
 • проучава системе здравствене заштите и организацију здравствене службе са становишта ефикасности, ефективности, квалитета и економичности, те предлаже организацију на нивоу здравствене службе и укупног здравственог система,
 • иницира, припрема, спроводи, прати и евалуира пројекте и програме из области јавног здравља,
 • сарађује са националним и међународним институцијама, установама и организацијама,
 • прати стручне ставове и мишљења међународних здравствених организација и искуства других земаља,
 • учествује у изради стратешких докумената и законске регулативе у области здравства,
 • израђује публикације из дјелокруга свога рада,
 • обавља наставну и научно-истраживачку дјелатност из области социјалне медицине са организацијом и економиком здравствене заштите,
 • обавља и друге дјелатности из области јавног здравства.

СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦИЈУ

Служба за фармацију обавља специјализовану, здравствену заштиту из области фармације.

 • Служба за фармацију и њени запослени одговорани су за давање стручног мишљења о регистрацији и аналитичког извјештаја о здравственој исправности додатака исхрани, хране за посебне прехрамбене потребе и хране обогаћене нутријентима. Данас одговорно можемо рећи да контрола квалитета додатака исхрани, оно што је прије десет година био дугорочни циљ, сада јесте наша стварност коју живимо и радимо, а све у складу са законским оквиром и подзаконским актима који су на снази у Републици Српској из ове области.
 • Служба за фармацију прикупља податке о потрошњи лијекова који се прометују у апотекама (ванболничка потрошња), домовима здравља и стационарним здравственим установама (болничка потрошња)  у Републици Српској према важећој легислативи, такође прикупља податке о прометовању лијекова у веледрогеријама које су регистроване у Републици Српској према важећој легислативи и на основу прикупљених података припрема и публикује годишње извјештаје о потрошњи лијекова у апотекама, домовима здравља и стационарним здравственим установама, те веледрогеријама  који се прометују у Републици Српској.
 • Служба анализира годишњу потрошњу лијекова у апотекама, домовима здравља и стационарним здравственим установама који се прометују у Републици Српској  примјењујући савремену АТЦ/ДДД методологију, интернационални стандард Свјетске здравствене организације за студије праћења потрошње лијекова, и континуирано прати препоруке и трендове Свјетске здравствене организације и других релевантних институција по питању анатомско-терапијско-хемијске класификације лијекова, дефинисаних дневних доза и осталих стандарда за праћење потрошње лијекова, такође Служба пружа стручну помоћ и савјетовање трећих лица на пољу фармакоепидемиологије, и у коначници дефинише јавноздравствене приоритете на подручју фармакоепидемиологије и фармакоекономије на основу смјерница Свјетске здравствене организације и других међународно признатих тијела и података о потрошњи лијекова у Републици Српској, а у корелацији са осталим јавноздравственим показатељима и другим институцијама.
 • Служба за фармацију врши лабораторијско испитивање и оцјењивање садржаја јода у урину према стандардној методи Свјетске здравствене организације, врши интерну контролу квалитета и верификацију методе за одређивање јода у урину, учествује у екстерним међулабораторијским испитивањима за праћење квалитета одређивања јода у урину и сарађује са високоспецијализованим и референтним лабораторијама у провођењу мониторинга, такође план нам је да пратимо јодни статус становништва Републике Српске, евалуирамо резултате испитивања, те водимо евиденцију и извјештавамо о резултатима јодног статуса у Републици Српској, учествујемо у националним и међународним програмима праћења јодног статуса становништва, као и у едукацији стручњака по питању значаја контроле јодног статуса становништва и превенције јодног дефицита, са посебним нагласком на одређене категорије (труднице, дјеца и др).
 • Вршимо услужну дјелатност за потребе галенских лабораторија које у свом саставу немају лабораторију за интерну контролу квалитета и испитујемо и оцјењујемо квалитет и здравствену исправност Aqua purificata-е и воде за разблаживање хемодијализних раствора према Фармакопејама и важећим стандардима.

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗРАЧЕЊА

У ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске 2009. године формиран је Центар за заштиту од зрачења. 

Активности које Центар обавља у оквиру својих лабораторија:

 • Лабораторија за дозиметрију и контролу јонизујућег зрачења,
 • Лабораторија за личну дозиметрију,
 • Лабораторија за радиохемију и
 • Лабораторија за нејонизујуће зрачење

Од 2011. године ЦЗЗЗ је од стране Државне регулаторне комисије за радијацијску и нуклеарну сигурност лиценциран за обављање послова техничког сервиса за сљедеће области:

 • Консултације из области радијационе и нуклеарне сигурности
 • Процјену радијационе сигурности и пројектовање мјера заштите од зрачења
 • Радијациони мониторинг радног мјеста
 • Контролу квалитета извора јонизујућег зрачења у подручју дијагностичке радиологије
 • Индивидуални мониторинг професионално изложених лица (ТЛД дозиметрија)
 • Радијациони мониторинг животне средине
 • Контролу активности радионуклида у узорцима биолошког материјала
 • Контролу сигурности извора јонизујућег зрачења

ЦЗЗЗ је лиценциран од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, а такође посједује и Рјешење о испуњености услова за испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.

Проводе се значајне активности у вези са учествовањем Центра у пројектима техничке кооперације са Међународном агенцијом за атомску енергију и рад у стручним комисијама. Проведено је више пројеката из IPA циклуса, те пројеката финансираних од стране IAEA.

Стална активност ЦЗЗЗ је континуирана едукација запослених, стручно усавршавање, те објављивање научних радова и прегледа на конгресима у региону.

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Центар за здравствени менаџмент, у складу са својим надлежностима, обавља послове:

 • истраживања и процјене потреба за здравственим менаџментом и тренингом за здравствени менаџмент,
 • увођења и евалуације модерних метода и техника менаџмента у установама и институцијама здравственог система,
 • планирања и спровођења системских и оперативних истраживања у области здравства, те врши дисеминацију резултата истраживања,
 • обезбјеђења ресурса за континуирану едукацију менаџера свих профила и нивоа у систему здравства,
 • везане за друге дјелатности из дјелокруга рада Центра

У складу са потребама и захтјевима клијената, Центар нуди услуге:  

 1. Припреме и реализације програма едукације (наставних модула и кратких курсева) из области здравственог менаџмента за мјешовите групе полазника из више здравствених установа
 2. Припреме и реализације едукација из области здравственог менаџмента специфично прилагођених потребама поједине здравствене установе
 3. Реализације програма едукације о техникама управљања квалитетом, који здравственим установама помажу да испуне захтјеве националних и међународних стандарда сигурности и квалитета.

Центар учествује у научно-истраживачком раду, подстиче и подржава припрему и реализацију пројеката везаних за развој и јачање система управљања и управљачких капацитета у здравству. Институт за јавно здравство Републике Српске је до сада реализовао сљедеће пројекте путем Центра за здравствени менаџмент:

 • Извођење обуке из здравственог менаџмента (у оквиру друге компоненте „Пројекта јачања здравственог сектора“); пројекат реализован у периоду 2012-2014. година
 • Увођење система менаџмента и система квалитета у здравствене установе Републике Српске;  пројекат реализован у периоду 2012-2013. година
 • Израда стандардних оперативних процедура за медицинске/техничаре и едукација медицинских сестара/техничара у Републици Српској (у оквиру „Пројекта јачања сестринства у БиХ“); пројекат реализован у периоду 2014-2015. година
 • Јачање капацитета за припрему пројеката од стране удружења особа обољелих од дијабетеса; пројекат реализован 2015. године
 • Увођење стандарда сигурности и квалитета у здравственим установама у приватном власништву у Републици Српској; пројекат се реализује у периоду 2015-2017. година

Каталог услуга Центра за развој здравственог система и међународну сарадњу погледајте овдје

 

 Број отварања: 61092
Датум објаве: 25.12.2019.